22.09.2022 Zdalne Seminarium metodologiczne

Pod znakiem promocji i rozwoju doradztwa zawodowego w szkołach średnich w ramach projektu „Rada Sektorowa ds. Kompetencji MOTORYZACJA I ELEKTROMOBILNOŚĆ” wracamy z ogólnopolskim cyklem seminariów metodologicznych organizowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami zapraszamy Dyrektorów, nauczycieli przedmiotów praktycznych, Opiekunów praktykantów/stażystów, wychowawców, a przede wszystkim szkolnych doradców zawodowych.
Warsztaty poprowadzą:

  • Agata Hagno – Specjalista w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Prezes Doradztwa Personalnego Menedżer Sp. z o.o.
  • Iwona Caputa – Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych

Link na spotkanie on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRkY2RjODItYmYyYi00MTkwLTllOTAtNjYzMWRlNzk0Yzc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211a68177-8397-46d2-9a44-509d4576766a%22%2c%22Oid%22%3a%220714d761-df12-4846-b3a5-4e60c503c7b2%22%7d