RAPORTY

Styczeń 2023

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/prezentacja-nowego-raportu-sektora-edukacji-dla-motoryzacji-2023/

Grudzień 2022

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_grudzie_2022.pdf

Listopad 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-listopad-2022

Październik 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-pazdziernik-2022

Sierpień 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-sierpien-2022

Lipiec 2022

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022) – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Czerwiec 2022

Raport_rynek_pracy_czerwiec_2022.pdf (parp.gov.pl)

Maj 2022

Rynek_pracy_maj_2022_1062022.pdf (parp.gov.pl)

Kwiecień 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-kwiecien-2022

Marzec 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-marzec-2022

BBKL Moto

I edycja badania

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2022/03/BBKL_-MOTORYZACJA-i-ELEKTROMOBILNOSC_21032022.pdf

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2022/03/BROSZURA-BRANZOWY-BILANS-KAPITALU-LUDZKIEGO.pdf

Luty 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2022

Styczeń 2022

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-styczen-2022

Grudzień 2021

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2023/01/2021_Raport-Megatrendy-i-inicjatywy-sektorowe-w-motoryzacji-w-Europie_final09122021.pdf

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2022/01/Raport_Badanie-ogolnopolskie-nauczycieli_2022-1.pdf

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2022/01/Raport_Badanie-ogolnopolskie-nauczycieli_II-edycja_spelniajacy_warunki_dostepnosci.pdf

Raport rynek pracy grudzień 2021

Listopad 2021

Luty 2021

Styczeń 2021

Publikacje przygotowane na potrzeby Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Raport – rynek pracy, edukacja, kompetencje 2020

Wrzesień 2020

Niniejszy raport ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy – przedstawia najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz dominujące trendy. Rynek pracy mierzy się obecnie przede wszystkim ze skutkami pandemii wirusa COVID-19, a poszczególne kraje wprowadzają programy wspierające przedsiębiorców i pracowników, którzy zmagają się ze skutkami kryzysu.


– Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2020 r. wyniosła 6,1% i w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian.
– Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że w sierpniu 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1029,0 tys. bezrobotnych (o 0,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej).
– W sierpniu 2020 r. wzrost stopy bezrobocia nastąpił w 3 z 16 województw, a spadek – w 5 województwach. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,9%), podkarpackim (9,0%), kujawsko-pomorskim (8,6%) i świętokrzyskim (8,5%), natomiast najniższy – w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%), mazowieckim (5,2%) i małopolskim (5,2%).
– W sierpniu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 11,5 tys. ofert (o 10,8%) mniej niż w lipcu 2020 r.
– Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. wyniosło 6295,0 tys. osób i było wyższe o 0,7 p.p. w porównaniu z lipcem 2020 r. i niższe o 1,5 p.p. r/r.
– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. wyniosło 5337,65 zł. W porównaniu z lipcem 2020 r. spadło o 0,8 p.p., a w porównaniu z sierpniem 2019 r. wzrosło o 4,1 p.p.
– Według danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w lipcu 2020 r. wyniósł 7,2%, a dla strefy euro (UE-19) – 7,9%. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2%

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu

W raporcie poruszony zastał temat praktycznej nauki zawodu, form i celów, jakie są przyjmowane w różnych krajach. W szczególności polecamy przykłady praktycznej nauki, jakie mają miejsce w wybranych krajach europejskich – opisane w skrócie w ramkach.

Na podstawie zebranego w raporcie materiału można jednoznacznie skonstatować, że sukces praktycznej nauki zawodu opiera się na ścisłej współpracy szkoły, samorządu i przedsiębiorców. Ten w efekcie prowadzi do dużej liczby uczestników programów praktycznego nauczania, którzy kończą go z sukcesem i korzyścią. Jak pokazują badania absolwenci, którzy odbyli praktyczną naukę szybciej znajdują zatrudnienie niż ich rówieśnicy niemający praktyki, a także w porównaniu z innymi absolwentami szkolnictwa zawodowego zarabiają więcej w całej swojej karierze.

W raporcie w skrócie przedstawione też zostały badania przeprowadzone zarówno w Polsce jak i w Europie na temat skuteczności praktycznej nauki zawodu. Zainteresowanych pogłębieniem tematu odsyłamy do zebranych raportów.

Lipiec 2020

Raport z podsumowaniem najważniejszych publikacji w ostatnim czasie. Z dostępnych danych widać, że:

 • w czerwcu wzrosła liczba ofert pracy w stosunku do maja;
 • nastąpił duży odpływ pracowników z zagranicy, którzy powrócili do swoich domów;
 • pracodawcy zmniejszyli wymagania względem kandydatów do pracy (dotyczy zarówno doświadczenia jak wykształcenia);
 • osoby najczęściej poszukują pracy w takich sektorach jak hotelarstwo i gastronomia, kultura, rozrywka, rekreacja, sport, telekomunikacja i IT – a więc także tych, które zostały mocno dotknięte pandemią koronawirusa;
 • spodziewany jest wzrost niedopasowania umiejętności pracowników do oczekiwań pracodawców, a także zwiększenie nierówności na rynku pracy – bowiem kryzys COVID-19 dotyka w większości kobiety. Odpowiedzią może być przekwalifikowanie w kierunku zawodów przyszłości związanych z nowymi technologami (AI, testowanie, Praca 4.0, itp.). Ale jak wynika z raportu „Czwarta rewolucja przemysłowa” (niedługo go Państwu przekażemy) – w dłuższej perspektywie czasu takie zmiany będą miały większy negatywny wpływ na zawody obecnie wykonywane w większości przez mężczyzn. Zatem planowanie interwencji w tym zakresie musi być bardzo uważne;
 • nowe technologie, Praca 4.0 są postrzegane przez Komisję Europejską jako jedno z lekarstw na starzejące się społeczeństwo i zwiększenie wydajności pracy w przyszłości; Cedefop szacuje, że w związku ze zmianami na rynku pracy prawie połowa dorosłej populacji UE będzie potrzebowała podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego;
 • szacuje się, że w Europie ok. 30% ludności aktywnej zawodowo będzie świadczyło pracę w formie zdalnej. Niewiele krajów europejskich posiada przepisy chroniące równowagę życia zawodowego i prywatnego w sytuacji wykonywania jej zdalnie. Takie można znaleźć w legislacji Belgii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Spośród tych tylko we Francji regulacje dotycząc telepracowników są uzgadniane na poziomie przedsiębiorstwa.

Raport podsumowujący badania, analizy z obszaru Przemysłu 4.0.

Rozwój technologii, a szczególnie rozwój procesów automatyzacji, możliwości komunikacji i porozumiewania się na odległość w krótkim czasie wpłynął na nasze codzienne życie i dalej będzie je zmieniać. W raporcie poruszamy tematy m. in. oddziaływania nowoczesnych technologii na rynek pracy i perspektywy jego zmian, w tym zmian w zakresie poszukiwanych kwalifikacji, zagrożeń i szans, które te technologie niosą.

Czerwiec/lipiec 2020

Poniżej kolejny raport podsumowujący wydarzenia / publikacje z mijającego miesiąca. Raport w większości podsumowuje dane i  badania w związku z sytuacją firm i pracowników spowodowanymi zamrożeniem gospodarki.

Z dostępnych danych wynika, że w maju zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy, jednak nie wróciła do tych samych poziomów sprzed pandemii. Znaczna część pracowników obawia się utraty pracy i obniżki wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zaś gorzej oceniają swoją kondycję finansową niż przed pandemią, jednak lepiej niż tuż po jej wybuchu. Do najbardziej narażonych na zakłócenia sektorów należą hotelarstwo, usługi gastronomiczne, handel hurtowy i detaliczny oraz usługi socjalne i osobiste. Zmiany w gospodarce spowodowały, że pracodawcy zrezygnowali z najbardziej popularnych benefitów pracowniczych jak pakiety medyczne i karty sportowe. Teraz coraz częściej zachętą są szkolenia.

Dużym wyzwaniem dla pracowników jest praca zdalna. Większym dla tych posiadających dzieci niż tych bezdzietnych. Większość z pracowników (prawie 60%) ma trudności z oddzieleniem czasu pracy od czasu prywatnego. W raporcie przedstawiono też skrótowo sytuację pracowników zza granicy (przede wszystkim z Ukrainy) w Polsce oraz wpływ pandemii na sytuację w Unii Europejskiej.

Raport o sytuacji na rynku pracy 2020

Luty 2020

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny cykliczny raport pod tytułem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Luty 2020” oraz raport tematyczny „Metody i sposoby monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje”.

Pierwszy z nich ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy, przedstawić najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazać bieżące trendy dominujące na rynkach pracy. Możemy w nim znaleźć m.in. informacje na temat: stopy bezrobocia w UE, przeciętnego zatrudnienia w Polsce, wynagrodzeń, przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy.

Drugi z raportów zawiera m.in. analizy zapotrzebowania na kwalifikacje, analizy popytu na pracę, analizy na podstawie danych administracyjnych, analizy ogłoszeń o pracę, badania ankietowe pracodawców, itd. 

Styczeń 2020

Niniejszy raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji i dotyczy okresu od 15 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. Przedstawiono w nim wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, między innymi:

 • 75% badanych pracujących Polaków i Polek deklaruje zadowolenie z wykonywanej pracy;
 • 1 na 5 Polaków zmienił pracę w ciągu półrocza poprzedzającego badanie. Głównym powodem była chęć rozwoju zawodowego oraz wyższe wynagrodzenie;
 • 10% pracowników aktywnie poszukuje pracy, a 45% na bieżąco przegląda oferty;
 • kompetencje najczęściej poszukiwane na polskim rynku pracy to: umiejętności techniczne, cyfrowe oraz menedżerskie i sprzedażowe;
 • nierówność płci na rynku pracy jest nadal zauważalnym problemem;
 • w krajach członkowskich Unii Europejskiej upowszechnia się zjawisko pracy mobilnej (już ok. 19% zatrudnionych).

Raport o sytuacji na rynku pracy 2019

Raport tematyczny PARP pod tytułem „Analiza sposobów uczenia się dorosłych w miejscu pracy”:

Analiza sposobów uczenia się dorosłych

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje, aktualne trendy i wyniki badań, listopad 2019”:

Rynek_pracy_listopad_2019 

W najnowszym raporcie m. in.:

 • o tym, że Polacy coraz rzadziej zmieniają pracę, a czas poszukiwania nowego zatrudnienia, choć nieco się wydłużył, to wynosi tylko 2,5 m-ca;
 • o sytuacji kobiet w sektorze finansowym;
 • o pozytywnej stronie automatyzacji, której nie zawsze trzeba się bać

oraz jak zawsze podsumowanie najnowszych publikacji o rynku pracy/edukacji.

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2023/01/Raport_motoryzacja_kompetencje_201910_3.pdf


Cykl ogólnych raportów infobrokeringowych,

które PARP opracowuje we współpracy z Instytutem Analiz Rynku Pracy (IARP). Raporty są pigułką wiedzy i źródłem informacji o wynikach niedawnych prac w obszarze rynku pracy. W odpowiednich miejscach odsyła do pełnych materiałów, o których traktuje. W skondensowany sposób podsumowuje bieżącą sytuację na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, zbiera informacje o najważniejszych publikacjach, badaniach z tego obszaru.

Samochody elektryczne w Polsce

Liczba samochodów elektrycznych systematycznie rośnie. Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów, na koniec listopada 2019 roku w Polsce zarejestrowanych jest 9 829 sztuk takich pojazdów. O tym, jak szybko rośnie ten rynek, świadczy fakt, że blisko 40% samochodów elektrycznych zarejestrowanych zostało w bieżącym roku. Liderem wśród producentów jest BMW (2 714 zarejestrowanych samochodów). Załączona infografika pokazuje, jak kształtują się rejestracje elektrycznych samochodów w poszczególnych województwach.