Szkolenia (COVID-19) dla branży MOTO

30.09.2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, która potrwa tylko do 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Operatorem projektu jest HRP Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego nr 19A, 90-349 Łódź. Infolinia: +48 42 208 06 06, mail: antycovid-przepisnarozwój@hrp.com.pl

Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

 • C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych;

oraz dużych przedsiębiorstw (uczestnicy nie mogą stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu) działających w ramach wpisu PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych, zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej.
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.
 • Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo.
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu.
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą).
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych.
 • Wirtualizacja serwerów.
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.
 • Administrowanie bazami danych.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania.
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej.
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej.
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej.
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji.
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym.
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej.
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.
 • Marketing online.
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii.
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi.
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań).

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacjiMaksymalne dofinansowanie (netto)
Zasady bezpiecznej pracy zdalnej. Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii. Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo.Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu.200 PLN
Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą).Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych.Wirtualizacja serwerów.Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.169 PLN
Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania.Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.163 PLN
Administrowanie bazami danych.Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej.Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii .Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi.140 PLN
Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.Obsługa klienta w trybie zdalnym.Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej.Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.Marketing online.Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.148 PLN
Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej.Archiwizowanie efektów pracy zdalnej.80 PLN
Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej.93 PLN
Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji.Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań).120 PLN

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

Łącznie Operator może dokonać dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 793 125 i powinien objąć wsparciem minimum 88 pracowników (min. 79 pracowników powinno ukończyć szkolenia).

Dane kontaktowe do Operatorów Rekomendacji nadzwyczajnej:

HRP Group Sp. z o.o.: Infolinia: +48 42 208 06 06,

mail: antycovid-przepisnarozwój@hrp.com.pl