Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji dla szkół i placówek oświatowych

Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji to formalne uznanie przez Polską Izbę Motoryzacji zdolności szkoły lub placówki oświatowej do prowadzenia kształcenia zawodowego w obszarze branży motoryzacyjnej na wysokim poziomie w postaci nadania certyfikatu jakości kształcenia zawodowego PIM.

Akredytacja PIM służy budowaniu i umacnianiu dobrych wzorców i praktyk w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz stanowi potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych w ww. zakresie zadań.

Akredytowane szkoły i placówki oświatowe będą otrzymywały wsparcie w nawiązywaniu efektywnej współpracy z branżą motoryzacyjną przy realizacji działań w obszarze tworzenia programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w środowisku pracy, zdobywaniu przez uczniów dodatkowych uprawnień, doradztwa zawodowego, motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Cele akredytacji

Głównym celem inicjatywy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym  zwiększenie zdolność uczniów do zatrudnienia a tym samym przyczynienie się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej kadry dla branży motoryzacyjnej. Idea Akredytacji stanowi odpowiedź na zgłaszane potrzeby pracodawców tj. wiodących firm z sektora branży motoryzacyjnej.

Akredytacja sprzyjać będzie poprawie standardów kształcenia zawodowego oraz zwiększaniu motywacji do poszukiwania i wdrażania przez placówki oświatowe efektywniejszych rozwiązań dydaktyczno-organizacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej.

Kto może ubiegać się o akredytację?

O akredytację Polskiej Izby Motoryzacji ubiegać mogą się publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki oświatowe prowadzące kształcenie w zawodach branży motoryzacyjnej – MOT (zgodnie z klasyfikacją zawodów) oraz zawodach istotnych dla rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce (zgodnie z klasyfikacją zawodów):

 1. Blacharz samochodowy 711306
 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 3. Lakiernik samochodowy 713203
 4. Mechanik motocyklowy 723107
 5. Mechanik pojazdów samochodowych 723103
 6. Technik pojazdów samochodowych 311513
 7. Technik mechatronik 311410
 8. Technik automatyk 311909
 9. Technik mechanik 311504
 10. Technik robotyk 311413
 11. Mechatronik 742118
 12. Mechanik – monter maszyn i urządzeń 723103
 13. Automatyk 731107

więcej szczegółów w załączonym regulaminie

Regulamin Akredytacji Polskiej Izby Motoryzacji

Akredytacja PIM_schemat