O PROJEKCIE


Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych.

O PROJEKCIE

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 czerwca 2023 r.


Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach umowy nr POWR 02.12.00-00-SR01/17-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 01.03.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie: • Polska Izba Motoryzacji (PIM) – Lider • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) – Partner • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) – Partner

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 2 087 203,20 PLN

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych. Wypracowanie powyższych rozwiązań dla sektora nastąpi poprzez powołanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i poza formalnej a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w sektorze, wpłyną na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu odbiorcami wsparcia są przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej (z uwzględnieniem elektromobilności) w szczególności reprezentujący grupę PKD:

C.29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;

G.45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych).

INTERESARIUSZE

Interesariuszami udzielonego wsparcia na realizację projektu polegającego na powołaniu i funkcjonowaniu Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) są:


Podmioty świadczące usługi rozwojowe ( w tym m.in. instytucje szkoleniowe i szkoleniowo- doradcze, szkoły prowadzące kursy zawodowe, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, organizacje pozarządowe, związki organizacji pozarządowych, szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące, wyższe szkoły i uczelnie, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, pracodawcy i pracownicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, administracja publiczna, jednostki naukowe, w tym instytucje badawcze, jednostki badawczo – rozwojowe.

Grupa docelowa:
35 przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej;
nie mniej niż 30 członków SR.

Główne zadania w projekcie:
1. Organizacja i funkcjonowanie Rady.
2. Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy.
3. Upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze.
4. Inicjowanie i rozwój współpracy w zakresie zintegrowania edukacji/nauki z przedsiębiorcami (zintegrowanie edukacji i pracodawców).
5. Formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze.
Rezultat projektu:
Liczba sektorów gospodarki, dla których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe przy współudziale przedsiębiorców.