O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych.

 

O PROJEKCIE

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 listopada 2023 r.


Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach umowy nr POWR 02.12.00-00-SR01/17-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 01.03.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 listopada 2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie: • Polska Izba Motoryzacji (PIM) – Lider • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) – Partner • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) – Partner

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 2 799 722,38 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 359 606,02 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 440 116,36 zł

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych. Wypracowanie powyższych rozwiązań dla sektora nastąpi poprzez powołanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i poza formalnej a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w sektorze, wpłyną na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu odbiorcami wsparcia są przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej (z uwzględnieniem elektromobilności) w szczególności reprezentujący grupę PKD:

C.29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;

G.45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych).