INTERESARIUSZE PROJEKTU

 

INTERESARIUSZE

Interesariuszami udzielonego wsparcia na realizację projektu polegającego na powołaniu i funkcjonowaniu Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) są:


Podmioty świadczące usługi rozwojowe ( w tym m.in. instytucje szkoleniowe i szkoleniowo- doradcze, szkoły prowadzące kursy zawodowe, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, organizacje pozarządowe, związki organizacji pozarządowych, szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące, wyższe szkoły i uczelnie, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, pracodawcy i pracownicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, administracja publiczna, jednostki naukowe, w tym instytucje badawcze, jednostki badawczo – rozwojowe.

Grupa docelowa:
35 przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej;
nie mniej niż 30 członków SR.

Główne zadania w projekcie:
1. Organizacja i funkcjonowanie Rady.
2. Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy.
3. Upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze.
4. Inicjowanie i rozwój współpracy w zakresie zintegrowania edukacji/nauki z przedsiębiorcami (zintegrowanie edukacji i pracodawców).
5. Formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze.
Rezultat projektu:
Liczba sektorów gospodarki, dla których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe przy współudziale przedsiębiorców.