BRANŻOWA GRUPA ROBOCZA DS. USŁUG

Przewodnicząca Branżowej Grupy Roboczej ds. usług

Białowąs Beata

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach


www.ir.katowice.pl

Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (największej i najstarszej organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku). Filozof, absolwentka studiów podyplomowych: Rozwój podmiotów gospodarczych (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach), Zarządzania projektami europejskimi (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Zajmuje się realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, oświatą zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego (dualny model kształcenia), tematyką związaną z samorządem gospodarczym oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Jastrzębska Urszula

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 im. Czesława Orłowskiego w WarszawieKantorski Roman

Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81 pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat - jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1984 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003r.

Michalik Henryk

Firma MICHAEL


www.michael-system.pl

Absolwent Wydziału ME Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel, współwłaściciel i Dyrektor Operacyjny rodzinnej firmy MICHAEL działającej od 38 lat w branży motoryzacyjnej i metalowej. Aktywny działacz samorządu gospodarczego: Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Rady Programowej Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, organizator kształcenia dualnego dla uczniów Szkół Branżowych I i II stopnia, współorganizator Studiów Dualnych na Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Członek Rady Społecznej na tym Wydziale, Przewodniczący Sektorowej Rady d.s. Kompetencji w branży Motoryzacja i Elektromobilność.

Nowak Alina

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


www.zabrze.praca.gov.pl

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (2003r.), podyplomowych studiów realizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2008r.) oraz menedżerskich studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2018r.). Od lat zajmuje się tematyką polskich publicznych służb zatrudnienia oraz problematyką rynku pracy w aspekcie regionalnym. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej aktywnie pozyskuje środki na promocję zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym, wdrażając programy innowacyjne i nowatorskie. Jest propagatorką wdrażania dobrych praktyk współpracy urzędów pracy z lokalnymi pracodawcami, pod kątem aktywizacji osób bezrobotnych w województwie śląskim oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. W 2018 roku wybrana na Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy województwa śląskiego oraz na Radną województwa śląskiego. Wielokrotnie odznaczana i wyróżniana, min: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa (2017r.).

Oleksy Bożena

Polska Izba MotoryzacjiPaprocki Michał

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.Rudol Jarosław

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie


www.zspradlin.pl

Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących od 1993 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Od 1995 nauczyciel w Liceum Zawodowym. Od 1999 roku dyrektor ZSZ, następnie ZSP i ZSZ. Od 2017 roku Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia. Nauczyciel dyplomowany. Nadzór nad egzaminami maturalnymi i zawodowymi. Przeprowadzanie standaryzacji egzaminu zawodowego dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej. Wieloletni przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów dojrzałości, maturalnych i zawodowych. Nagroda Ministra Gospodarki za promowanie i realizację szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Bieżąca współpraca z pracodawcami kształcącymi młodocianych pracowników w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym (od 1999 i nadal). Systematyczna współpraca z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu, systemu egzaminowania (1999 i nadal). Stała współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu. Współpraca z ZDZ w zakresie organizacji miesięcznych kursów dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (2015 i nadal). Współpraca z Kompanią Węglową a obecnie PGG w zakresie organizacji zajęć praktycznych pod ziemią (2010 i nadal).

Świerk Krzysztof

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, woj. wielkopolskie


zsrkaczki.edu.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Pełnił funkcję m.in. kierownika szkolenia praktycznego, a także eksperta krajowego Systemu Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W przeszłości związany z przemysłem, pracował dla Volkswagen A.G. Ekspert wdrożenia programu oraz partnerstw społecznych projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

Timofiejczuk Anna

Politechnika Śląska GliwiceWolny Mirosław

Auto-Elektro Mirosław WolnyZöllner-Solowska Katarzyna

Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski


www.powiatwodzislawski.pl

absolwentka Politechniki Śląskiej. Z wykształcenia mgr inż. zarządzania i inżynierii produkcji. Dyplom uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończyła również kilka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Zawodowo związana z oświatą, jako nauczyciel oraz przez 16 lat z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Od 2008 roku do 2016 roku Dyrektor Biura Cechu, jak również przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wodzisławiu Śląskim, do której kompetencji należy m.in. opiniowanie propozycji nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pełniąc rolę Dyrektora Biura Cechu, przyczyniała się do tworzenia przyjaznego otoczenia dla lokalnego biznesu związanego z sektorem motoryzacji, aktywnie podejmowała zadania zmierzające do rozbudowy systemu doradztwa dla przedsiębiorców oraz poprawy dostępu do informacji związanych z prowadzeniem działalności (np. szkolenia, punkty konsultacyjne itp.). Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami Powiatu Wodzisławskiego, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ekspert w zakresie dualnego systemu kształcenia. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów związanych z zawartymi partnerstwami pomiędzy pracodawcami, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w powiecie wodzisławski. Za swoją działalność na rzecz współpracy z pracodawcami otrzymała Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Żochowska Elżbieta

Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr w Warszawie


www.enot.pl/

Posiada doświadczenie w pracy zarówno w przemyśle, jak i w pracy pedagogicznej w szkolnictwie zawodowym, we współpracy z pracodawcami oraz w zakresie wspierania i koordynowania merytorycznych prac w systemowych projektach edukacyjno-badawczych, w ramach PO KL oraz, PO WER (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Izba Motoryzacji), w opracowywaniu i realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych związanych z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. Posiada kompetencje, w szczególności w zakresie przygotowywania założeń merytorycznych projektów, kierowania pracami grup branżowych oraz organizowania i nadzorowania realizacji zadań. Ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz z zakresu zarządzania oświatą dla oświatowej kadry kierowniczej, uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli.