Prezentacja on-line wyników badania OBRAZ EDUKACJI DLA MOTORYZACJI

Już 20.04. w godzinach 10:00 – 11:00 odbędzie się prezentacja Raportu dotyczącego sektora edukacji dla motoryzacji. W zwięzłej formie zostaną przedstawione najważniejsze kwestie problemowe.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. odpowiedzialna za proces badawczy i opracowanie Raportu zaprasza do szerokiej dyskusji w szczególności Kuratoria, Organy prowadzące szkoły, placówki, Dyrekcje szkół i samych nauczycieli!

Liczymy również na obecność przedstawicieli Urzędów Pracy, doradców zawodowych oraz IOB.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg5OGI1MjktNTQyYy00MTUxLThhOTctYjExYTY1N2VjMGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211a68177-8397-46d2-9a44-509d4576766a%22%2c%22Oid%22%3a%220714d761-df12-4846-b3a5-4e60c503c7b2%22%7d

Poddamy otwartej dyskusji następujące kwestie problemowe, które wybrzmiewają we wnioskach z badania, tj.:

  1. Problematyka możliwości przekwalifikowania się dorosłych w ramach life long learning, a spadająca liczba szkół policealnych.
  1. Konieczność promocji i rozwoju realnej i stałej współpracy Education 2 Business w całej Polsce.
  2. Zapewnienie wysokiej jakości praktycznego doradztwa zawodowego (bazującego na wiedzy o rynku / sektorze i narzędziach weryfikujących kompetencje).
  3. Różne klasyfikacje i rozumienie zawodów a sporządzanie barometrów zawodów, decyzje o otwieraniu kierunków w szkołach oraz organizacja praktyk, staży i pracy projektowej.
  4. Podstawy programowe a realia rynkowe – zakresy egzaminacyjne – dostępne podręczniki.

Spotkanie otworzy Monika Bezak Ekspert ds. Rynku Pracy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a prezentację poprowadzi autorka Raportu Violetta Rutkowska z firmy SYNERGIA BADANIA ANALIZY DORADZTWO.

Działanie w ramach projektu „Rada Sektorowa ds. Kompetencji MOTORYZACJA I ELKTROMOBILNOŚĆ”.

Monika Bezak

ZAPRASZAMY!

Monika Bezak, Ekspert ds. Rynku Pracy