Ruszamy z OGÓLNOPOLSKIM BADANIEM „BIEŻĄCY MONITORING SEKTORA” OBSZAR EDUKACJI (szkolnictwo ponadpodstawowe)

W ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

(z uwzględnieniem elektromobilności)” odbędą się 3 edycje badania.

Pierwszy raport powstanie do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Celem badań jest:

 • diagnoza obecnej sytuacji środowiska szkolnictwa branżowego w kontekście rozwoju jakości kształcenia z uwzględnieniem kwalifikacji, przygotowania i umiejętności nauczycieli,
 • zgodności z trendami, znajomości branży, a także wymagań związanych z podnoszeniem jakości kształcenia formalnego – nastawieniem na kształcenie praktyczne uczniów/słuchaczy, nauczycieli, nowoczesne/innowacyjne formy nauczania, staże uczniowskie, staże nauczycieli, dodatkowe certyfikacje/uprawnienia,
 • wskazanie możliwości rozwoju kształcenia formalnego,
 • określenie potrzeb i możliwości szkół oraz nauczycieli kształcenia branżowego, również z uwzględnieniem infrastruktury oraz współpracy z przedsiębiorcami.

Raporty, które będą powstawać po każdej z trzech edycji badania, będą stanowić diagnozę sektora, a także rekomendacje zmian i  pożądanych kierunków rozwoju jakości kształcenia branżowego dla interesariuszy projektu:

 • szkół branżowych,
 • Wydziałów Edukacji Urzędów Miast,
 • placówek kształcenia ustawicznego i ich organów prowadzących,
 • Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
 • Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • Wojewódzkich Rad Rynku Pracy,
 • Kuratoriów Oświaty.

Badanie „Bieżący monitoring sektora” będzie obejmowało obszar edukacji, w kontekście zakresu i sposobu kształcenia dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem:

 • wykształcenia i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych (praktycznej nauki zawodu) – analiza stanu obecnego
 • potrzeb doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w zakresie uzupełniania kompetencji wynikających z potrzeb intensywnie rozwijającego się sektora motoryzacyjnego (pożądane kierunki kształcenia i dokształcania)
 • możliwości dokształcania nauczycieli w uczelniach wyższych, ośrodkach doskonalenia  i za pośrednictwem pracodawców,
 • poziomu i zasad funkcjonowania kształcenia dualnego na poziomie edukacji ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej oraz szkolnictwa wyższego w celu określenia kierunków rozwoju tego typu edukacji w odniesieniu do potrzeb pracodawców sektora,
 • potrzeb zmian w systemie kształcenia, przygotowania działań do dodawania wpisów do ZSK oraz podstawy programowej.

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki przekrój branż i zawodów (16 branż i 58 zawodów) związanych z sektorem motoryzacji i elektromobilności, grupą docelową wg. Rejestru Szkół
i Placówek Oświatowych (https://rspo.men.gov.pl/) jest 4 894 szkół, w tym:

 • Branżowa szkoła I stopnia – 1 628
 • Branżowa szkoła II stopnia – 243
 • Szkoła policealna – 1 439
 • Technikum – 1 583
 • Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 1.

W bazę wliczone są również szkoły kształcące w kierunkach eksperymentalnych:

 • Technik elektromobilności w Technikum w Zgierzu
 • Technik mechatronik pojazdów samochodowych i technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych w Technikum w Łodzi
 • Technik programista w Technikum w Łodzi, w Ostrzeszowie i w Toruniu

Źródło: https://rspo.men.gov.pl/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

mbezak@ksse.com.pl