Projektowe konsultacje środowiskowe w POZNANIU

W dniu 11-ego kwietnia 2019 roku odbyły się ostatnie z czterech konsultacji środowiskowych zaplanowanych w ramach cyklu zatytułowanego „Oczekiwania pracodawców w zakresie nowych kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla branży motoryzaycjnej”. Celem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. było zapraszanie na spotkania jak najszerszego grona przedstawicieli nie tylko firm związanych z motoryzacją i elektromobilnością, ale również drugiej strony – czyli przedstawicieli sektora edukacji zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Z przyjemnością gościliśmy też przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także wszelkich instytucji związanych z edukacją i doradztwem zawodowym, szczególnie na poziomie branżowym.

Każde ze spotkań miało swój temat przewodni, który „rozgrzewał” dyskusje prowadzone w szerokim gronie Ekspertów. W Poznaniu dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego Rady ds. Kompetencji (pana Henryka Michalika) oraz pani Animator (pani Bożena Oleksy), a także Koordynatora Prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dedykowaną Motoryzacji i Elektromobilności (pani Hanna Szumińska) odbyła się debata na temat kształtu i zakresu merytorycznego Sektorowej Ramy Kwalifikacji dedykowanej Motoryzacji i Elektromobilności.

Dodatkowo oprócz prezentacji w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (pan Janusz Górny) oraz rynku pracy (pan Aleksander Ostenda, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach), firma Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (pan Łukasz Kałmucki) przedstawiła swój program kształcenia zawodowego i współpracy ze szkołami branżowymi. Te dobre praktyki chcielibyśmy rekomendować szeroko w kraju.

Pierwszy raz w Poznaniu udało nam się zaangażować również do udziału w spotkaniu przedstawicieli salonów samochodowych. Pan Prezes Andrzej Polody (Autoryzowany Dealer NISSAN) angażuje się w regionie na rzecz lepszego kształcenia młodych ludzi i przygotowania do pracy. Takie inicjatywy są niezwykle potrzebne i wymagają przygotowania odpowiedzi, szczególnie w zakresie kształcenia dla elektromobilności. Jednym z celów projektu jest właśnie budowanie porozumień pomiędzy firmami a szkołami branżowymi. KSSE S.A. będzie dążyć do tego, by znaleźć w regionie placówkę kształcenia, która mogłaby odpowiedzieć na zapotrzebowanie firmy NISSAN w zakresie kształcenia dla elektromobilności.

Niestety obecni na spotkaniu żalili się, że wymagania sektora edukacji są coraz mniejsze, co przejawia się m.in. w poziomie zadań egzaminacyjnych. Z drugiej strony niestety mniejsze jest również samo zaangażowanie uczniów – chęć nauki, czy zdobycia szerszych uprawnień.

Pan Łukasz Kałmucki zwrócił szczególną uwagę na rolę pracy projektowej wśród uczniów (ds. konstruowania własnych modeli małych samochodów, również zrobotyzowanych). Zaangażowanie w tego typu działania może generować zainteresowanie i większą motywację do nauki.

Istotnym problemem są też odpowiednio przygotowane kadry – tj. nauczyciele, którzy również nie są odpowiednio zmotywowani i przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole branżowej.

Uczestnicy spotkań dopytują o nowe, systemowe rozwiązania. Interesuje ich możliwość szkoleń dla nauczycieli, ale też doposażania szkół, czy współpracy w przedsiębiorcami.

Być może nie wszystkich pracodawców stać na zaangażowanie środków w duże programy kształcenia, ale są zapraszani do współpracy w zakresie organizacji staży, praktycznych miejsc nauki, ale też możliwości przygotowania wizyt w miejscu pracy dedykowanych nie tylko szkołom, czyli uczniom i nauczycielom, ale też rodzicom i uczniom szkół podstawowych, czy nawet przedszkoli, przed którymi dopiero wybór dalszego kierunku kształcenia.

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.