Trwa właśnie zdalne seminarium metodologiczne

Jesteśmy dla Państwa pod linkiem:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU0MDM4ZGYtYjA5MS00NjJiLThlMDEtYmUwZjIzODUzMTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211a68177-8397-46d2-9a44-509d4576766a%22%2c%22Oid%22%3a%220714d761-df12-4846-b3a5-4e60c503c7b2%22%7d>

W czasie spotkania rozmawiamy o POROZUMIENIACH E2B, wyzwaniach, jakie stoją przed doradztwem zawodowym dla motoryzacji i elektromobilności oraz rozwiązaniach dostępnych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Między innymi o talentach dowiecie się Państwo od pani Agaty Hagno, która od 23 lat zajmuje się doradztwem personalnym, a o planowaniu kariery zawodowej i aplikacji „Moje portfolio” od pani Iwony Caputa, reprezentującej Instytut Badań Edukacyjnych.

Zapraszamy też do śledzenia wyników Raportu obrazującego sektor edukacji dla motoryzacji, który opracowała pani Violetta Rutkowska.

Zapraszamy!