Pakt na rzecz umiejętności

Komisja Europejska w swoich działaniach związanych ze strategią umiejętności, zaproponowała nowy model zaangażowania środowisk, tzw. „pakt na rzecz umiejętności”, który pomoże sprostać wyzwaniom COVID-19 i zrealizować ambicje związane ze ścieżką odnowy gospodarczej, strategią przemysłową UE oraz przejściem na gospodarkę ekologiczną i cyfrową.

Głównym celem paktu jest zmobilizowanie i zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego osób w wieku produkcyjnym poprzez łączenie wysiłków i tworzenie partnerstw odpowiadających na potrzeby rynku pracy, wspieranie przemian ekologicznych i cyfrowych, a także lokalnych i regionalnych strategii wzrostu.

Pakt obejmie przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, podmioty świadczące usługi szkoleniowe, władze lokalne i regionalne oraz inne odpowiednie zainteresowane strony pragnące pracować nad wysokiej jakości podnoszeniem i przekwalifikowaniem zawodowym.

 Aby zapewnić wspólne zrozumienie kluczowych zasad leżących u podstaw działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego, pomóc różnym organizacjom przystępującym do paktu na rzecz umiejętności uzgodnić wspólne wartości i priorytety oraz osiągnąć wspólne cele, pakt będzie realizowany zgodnie z Kartą, która zawiera zbiór zasad dotyczących jakości zobowiązań w zakresie podnoszenia i przekwalifikowania zawodowego osób w wieku produkcyjnym. Karta będzie mocno zakorzeniona w zasadach europejskiego filaru praw socjalnych i będzie wspierać cele Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej, co określono w komunikacie Komisji „Silna społeczna Europa na rzecz sprawiedliwych przemian”.

Uruchomienie paktu na rzecz umiejętności zaplanowano na listopad, podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020. Rada Sektorowa Motoryzacji aktywnie włączy się w te działania.