Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów w nim zawartych do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych, uwzględniając postęp techniczny i przepisy unijne. Przykładowo w punkcie dotyczącym prac z narażeniem na wysokie napięcie wskazano maksymalne poziomy napięć, przy których nie są wymagane specjalne procedury postępowania, mogące stanowić problem dla osób młodocianych. Albowiem praktycznie każda praca przy obsłudze urządzeń zasilanych prądem elektrycznym związana jest z zagrożeniem porażeniem tym prądem.