Akredytacja PIM dla szkół i placówek oświatowych

Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji to formalne uznanie przez Polską Izbę Motoryzacji zdolności szkoły lub placówki oświatowej do prowadzenia kształcenia zawodowego w obszarze branży motoryzacyjnej na wysokim poziomie w postaci nadania certyfikatu jakości kształcenia zawodowego PIM. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu dobrych wzorców i praktyk w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz stanowi potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych w ww. zakresie zadań. Głównym celem inicjatywy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym  zwiększenie zdolność uczniów do zatrudnienia a tym samym przyczynienie się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej kadry dla branży motoryzacyjnej. Idea Akredytacji stanowi odpowiedź na zgłaszane potrzeby pracodawców tj. wiodących firm z sektora branży motoryzacyjnej. Taką Akredytację ma również Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.