Konsultacje społeczne w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję projekt: „Projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” skierowany przez Ministra Edukacji Narodowej do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 2019-08-02 17:39:00.
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Pismo do partnerów społecznych: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_b7886a0a432eaa17d74212fc34cf7ce0_fa2c7509092fedd71578f38c8bb52c4f_pdf_3


projekt rozporządzenia: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_b7886a0a432eaa17d74212fc34cf7ce0_827ab111884a62bed9b2d480b6cdc141_pdf_3


uzasadnienie: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_b7886a0a432eaa17d74212fc34cf7ce0_e19ce4d3ba4e27e5b2467d5d981d2dfe_pdf_3


OSR: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_b7886a0a432eaa17d74212fc34cf7ce0_0a3f9ea3f7e0ba6b338312bcae98a1b3_pdf_3


załącznik nr 1: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_b7886a0a432eaa17d74212fc34cf7ce0_57e1eebdb60a96f8516ae04201e8208a_pdf_3


załącznik nr 2: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=Ra! pDownload_getFile_b7886a0a432eaa17d74212fc34cf7ce0_e5835331e49173a767392831f07edc41_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce.
_________________
Podstawa prawna: § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:       
„1.   Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.
2.   Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione w ust. 1.” § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

„1.   Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt.
2.   W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.”