Konsultacje społeczne – w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Szanowni Państwo,

stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278) przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag.

Uprzejmie proszę o przesłanie uwag na piśmie oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adresy: sekretariat.dskkz@men.gov.pl oraz janusz.niedziolka@men.gov.pl do 2.08.2019 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak uwag w powyższym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację projektu.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu