BRANŻOWA GRUPA ROBOCZA DS. REKOMENDACJI I LEGISLACJI

Przewodniczący Branżowej Grupy Roboczej ds. rekomendacji i legislacji

Świerk Krzysztof

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, woj. wielkopolskie


zsrkaczki.edu.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Pełnił funkcję m.in. kierownika szkolenia praktycznego, a także eksperta krajowego Systemu Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W przeszłości związany z przemysłem, pracował dla Volkswagen A.G. Ekspert wdrożenia programu oraz partnerstw społecznych projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

Stęchły Wojciech

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie


www.ibe.edu.pl

Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Asystent w Szkole Głównej Handlowej i członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obszary zainteresowań: zapewnianie jakości kwalifikacji, metody walidacji, rozwijanie i ocena kompetencji społecznych, system kształcenia zawodowego, polityka uczenia się przez całe życie, skills formation, różnorodności kapitalizmu. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku). Ekspert w projekcie pn. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”, koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych “Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET” (TRACKVET), “Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE), Refernet Polska.

Oleksy Bożena

Polska Izba MotoryzacjiPalmen Luk

InnoCo Sp. z o.o.


www.innoco-team.com

Jest współzałożycielem i prezesem InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Jest Menedżerem ds. Innowacji i Kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej.

Zöllner-Solowska Katarzyna

Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski


www.powiatwodzislawski.pl

absolwentka Politechniki Śląskiej. Z wykształcenia mgr inż. zarządzania i inżynierii produkcji. Dyplom uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończyła również kilka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Zawodowo związana z oświatą, jako nauczyciel oraz przez 16 lat z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Od 2008 roku do 2016 roku Dyrektor Biura Cechu, jak również przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wodzisławiu Śląskim, do której kompetencji należy m.in. opiniowanie propozycji nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pełniąc rolę Dyrektora Biura Cechu, przyczyniała się do tworzenia przyjaznego otoczenia dla lokalnego biznesu związanego z sektorem motoryzacji, aktywnie podejmowała zadania zmierzające do rozbudowy systemu doradztwa dla przedsiębiorców oraz poprawy dostępu do informacji związanych z prowadzeniem działalności (np. szkolenia, punkty konsultacyjne itp.). Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami Powiatu Wodzisławskiego, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ekspert w zakresie dualnego systemu kształcenia. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów związanych z zawartymi partnerstwami pomiędzy pracodawcami, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w powiecie wodzisławski. Za swoją działalność na rzecz współpracy z pracodawcami otrzymała Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.