BRANŻOWA GRUPA ROBOCZA DS. USŁUG I HANDLU

Białowąs Beata

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach


www.ir.katowice.pl

Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (największej i najstarszej organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku). Filozof, absolwentka studiów podyplomowych: Rozwój podmiotów gospodarczych (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach), Zarządzania projektami europejskimi (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Zajmuje się realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, oświatą zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego (dualny model kształcenia), tematyką związaną z samorządem gospodarczym oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Jastrzębska Urszula

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 im. Czesława Orłowskiego w WarszawieKantorski Roman

Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81 pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat - jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1984 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003r.

Michalik Henryk

Firma MICHAEL


www.michael-system.pl

Absolwent Wydziału ME Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel, współwłaściciel i Dyrektor Operacyjny rodzinnej firmy MICHAEL działającej od 38 lat w branży motoryzacyjnej i metalowej. Aktywny działacz samorządu gospodarczego: Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Rady Programowej Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, organizator kształcenia dualnego dla uczniów Szkół Branżowych I i II stopnia, współorganizator Studiów Dualnych na Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Członek Rady Społecznej na tym Wydziale, Przewodniczący Sektorowej Rady d.s. Kompetencji w branży Motoryzacja i Elektromobilność.

Nowak Alina

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


www.zabrze.praca.gov.pl

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (2003r.), podyplomowych studiów realizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2008r.) oraz menedżerskich studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2018r.). Od lat zajmuje się tematyką polskich publicznych służb zatrudnienia oraz problematyką rynku pracy w aspekcie regionalnym. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej aktywnie pozyskuje środki na promocję zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym, wdrażając programy innowacyjne i nowatorskie. Jest propagatorką wdrażania dobrych praktyk współpracy urzędów pracy z lokalnymi pracodawcami, pod kątem aktywizacji osób bezrobotnych w województwie śląskim oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. W 2018 roku wybrana na Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy województwa śląskiego oraz na Radną województwa śląskiego. Wielokrotnie odznaczana i wyróżniana, min: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa (2017r.).

Oleksy Bożena

Polska Izba MotoryzacjiPaprocki Michał

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.Rudol Jarosław

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie


www.zspradlin.pl

Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących od 1993 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Od 1995 nauczyciel w Liceum Zawodowym. Od 1999 roku dyrektor ZSZ, następnie ZSP i ZSZ. Od 2017 roku Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia. Nauczyciel dyplomowany. Nadzór nad egzaminami maturalnymi i zawodowymi. Przeprowadzanie standaryzacji egzaminu zawodowego dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej. Wieloletni przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów dojrzałości, maturalnych i zawodowych. Nagroda Ministra Gospodarki za promowanie i realizację szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Bieżąca współpraca z pracodawcami kształcącymi młodocianych pracowników w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym (od 1999 i nadal). Systematyczna współpraca z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu, systemu egzaminowania (1999 i nadal). Stała współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu. Współpraca z ZDZ w zakresie organizacji miesięcznych kursów dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (2015 i nadal). Współpraca z Kompanią Węglową a obecnie PGG w zakresie organizacji zajęć praktycznych pod ziemią (2010 i nadal).

Satława Bogusław

PZL Sędziszów S.A.


www.pzlsedziszow.pl

Skończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Kijowskiej z tytułem magister inżynier mechanik (1997 – 1983). W latach 1995 – 1998 był nauczycielem akademickim na Politechnice Częstochowskiej. Jest Członkiem Rady Nadzorczej UNIMOT S.A., Członkiem Zarządu UNIMOT Express Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu UNIMOT Truck Sp. z o.o. W Grupie UNIMOT odpowiada m.in. za wdrażanie koncepcji rozwoju spółki, kreowanie polityki sprzedażowej, cenowej i marketingowej, kierowanie pracą przedstawicieli handlowych, analizy i monitorowanie danych rynkowych dotyczących konkurencji, koordynowanie pracy podległych działów (sprzedaż i serwis samochodów ciężarowych), planowanie i nadzór nad realizacją budżetów podległych działów, realizację strategii sprzedaży na obszarze działania dealera. Działa m.in. w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność; Polskiej Grupie Motoryzacyjnej, Wschodnim Sojuszu Motoryzacyjnym oraz Podkarpackim Klubie Biznesu.

Stęchły Wojciech

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie


www.ibe.edu.pl

Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Asystent w Szkole Głównej Handlowej i członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obszary zainteresowań: zapewnianie jakości kwalifikacji, metody walidacji, rozwijanie i ocena kompetencji społecznych, system kształcenia zawodowego, polityka uczenia się przez całe życie, skills formation, różnorodności kapitalizmu. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku). Ekspert w projekcie pn. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”, koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych “Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET” (TRACKVET), “Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE), Refernet Polska.

Świerk Krzysztof

Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji. Były Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Pełnił funkcję m.in. kierownika szkolenia praktycznego, a także eksperta krajowego Systemu Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W przeszłości związany z przemysłem, pracował dla Volkswagen A.G. Ekspert wdrożenia programu oraz partnerstw społecznych projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

Timofiejczuk Anna

Politechnika Śląska GliwiceWolny Mirosław

Auto-Elektro Mirosław WolnyZöllner-Solowska Katarzyna

Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski


www.powiatwodzislawski.pl

absolwentka Politechniki Śląskiej. Z wykształcenia mgr inż. zarządzania i inżynierii produkcji. Dyplom uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończyła również kilka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Zawodowo związana z oświatą, jako nauczyciel oraz przez 16 lat z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Od 2008 roku do 2016 roku Dyrektor Biura Cechu, jak również przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wodzisławiu Śląskim, do której kompetencji należy m.in. opiniowanie propozycji nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pełniąc rolę Dyrektora Biura Cechu, przyczyniała się do tworzenia przyjaznego otoczenia dla lokalnego biznesu związanego z sektorem motoryzacji, aktywnie podejmowała zadania zmierzające do rozbudowy systemu doradztwa dla przedsiębiorców oraz poprawy dostępu do informacji związanych z prowadzeniem działalności (np. szkolenia, punkty konsultacyjne itp.). Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami Powiatu Wodzisławskiego, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ekspert w zakresie dualnego systemu kształcenia. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów związanych z zawartymi partnerstwami pomiędzy pracodawcami, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w powiecie wodzisławski. Za swoją działalność na rzecz współpracy z pracodawcami otrzymała Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Żochowska Elżbieta

Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr w Warszawie


www.enot.pl/

Posiada doświadczenie w pracy zarówno w przemyśle, jak i w pracy pedagogicznej w szkolnictwie zawodowym, we współpracy z pracodawcami oraz w zakresie wspierania i koordynowania merytorycznych prac w systemowych projektach edukacyjno-badawczych, w ramach PO KL oraz, PO WER (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Izba Motoryzacji), w opracowywaniu i realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych związanych z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. Posiada kompetencje, w szczególności w zakresie przygotowywania założeń merytorycznych projektów, kierowania pracami grup branżowych oraz organizowania i nadzorowania realizacji zadań. Ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz z zakresu zarządzania oświatą dla oświatowej kadry kierowniczej, uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli.