PARTNERZY PROJEKTU

Polska Izba Motoryzacji (PIM) jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego sektora motoryzacyjnego. Zrzesza zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w Polsce (producentów części i komponentów – przemysł motoryzacyjny, autoryzowanych dealerów samochodów, serwisy, organizacje eksperckie, firmy certyfikacyjne, etc.).

Działania edukacyjne

Polska Izba Motoryzacji, wraz z firmami członkowskimi, od kilku lat podnosi i nagłaśnia problem sposobu i zakresu edukacji w Polsce, przez pryzmat przygotowania młodych ludzi do wykonywania zawodu oraz potrzeb przedsiębiorców/ pracodawców. Dziesiątki konsultacji branżowych, szkolnych, uczelnianych i ministerialnych zaowocowały chęcią wprowadzenia zmian w nauczaniu, w tym sposobie i zakresie kształcenia zarówno na poziomie szkół średnich oraz wyższych i być może tzw. zawodowych.

Od momentu powstania Izby, jednym z głównych jej zadań jest szerzenie wiedzy wśród firm z branży motoryzacyjnej. Od 2003 roku, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, PIM organizuje kierunkowe studia a od początku jej istnienia (1994) liczne spotkania branżowe, szkolenia i konferencje, w tym AutoEvent – największą, doroczną konferencję dedykowaną przemysłowi motoryzacyjnemu.

Innowacyjność i ekologia

Polska Izba Motoryzacji podjęła również działania na rzecz aktywnego wsparcia procesu wprowadzania pojazdów elektrycznych w Polsce. Działania Izby w tym zakresie są również odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie i inicjatywy organizacji rządowych, społecznych, samorządowych oraz placówek naukowych. Polska Izba Motoryzacji jest koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Ekologicznego. Głównym zadaniem Platformy jest opracowanie Strategii Rozwoju Napędów Alternatywnych w Polsce. Przy Izbie funkcjonuje również Sekcja Pojazdów z Napędami Alternatywnymi, której członkami są głównie producenci i importerzy samochodów elektrycznych.

Ponadto Polska Izba Motoryzacji bierze udział w projektach/ programach/ wydarzeniach takich, jak: INNOMOTO; KomCerMet – IPPT PAN; opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń; jest członkiem Grupy WG CARS21 oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Izba blisko współpracuje m.in. z: Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Energii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu; Szkołą Główną Handlową; Politechniką Warszawską; urzędami miast i marszałkowskimi; specjalnymi strefami ekonomicznymi; firmami analitycznymi; instytutami badawczymi; zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi.

Polska Izba Motoryzacji w ramach projektu będzie organizować i koordynować posiedzenia Rady Sektorowej oraz Grup Roboczych Sektorowej Rady.

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego. KSSE jest liderem wśród 14 działających na terenie polski specjalnych stref ekonomicznych (spółek zarządzających), wg tygodnika Financial Times FDI – KSSE od 3 lata jest najlepszą Specjalną Strefą Ekonomiczną w Europie. Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 31 mld złotych i stworzyły ponad 70.000 miejsc pracy.

Do głównych zadań KSSE należy: przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, obsługa inwestorów na całym procesie inwestycyjnym i po inwestycyjnym. Z biegiem lat rola KSSE  ewoluowała,  zakres działalności i oferowanych usług systematycznie rośnie oprócz podstawowej działalności KSSE realizuje projekty klastrowe, projekty edukacyjne, szkoleniowe, realizuje inwestycje budowy hal produkcyjnych pod wynajem. Do głównych projektów uruchomionych w ciągu ostatnich kilku lat zaliczyć należy: uruchomienie i koordynowanie Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing skierowanego do sektora motoryzacyjnego i zaawansowanych technologii, uruchomienie Centrum Kompetencji ZDZ i Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0,  powołanie do życia Klubu Innowatora, uruchomienie Studiów  Dualne oraz program Kariera i Kompetencje.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. będzie w ramach projektu:

 • zapraszać do ogólnopolskich badań monitorujących sytuację w branży motoryzacyjnej w kontekście zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje pracowników, kandydatów do pracy jeszcze na etapie kształcenia, nauczycieli, w szczególności nauczycieli zawodu; jakości systemu Kształcenia dualnego w kraju – raport uwzględni bieżące i prognozowane trendy
 • organizować konsultacje środowiskowe – forum bezpośredniej wymiany opinii pomiędzy sektorem biznesu i edukacji
 • przygotowywać Analizę potrzeb pracodawców uwzględniającą rekomendacje dla edukacji formalnej i nieformalnej na różnych poziomach, a także wskazanie nowych kwalifikacji
 • zawierać Porozumienia edukacyjne o współpracy z przedsiębiorcami w sektorze
 • zapraszać na seminaria metodologiczne dla interesariuszy z udziałem Ekspertów, których celem będzie wypracowanie lepszego dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie katalogu nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dla sektora (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności IT oraz kompetencji miękkich)
 • opracowywać metodologię i narzędzia monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli szkół – Ankieta on-line
 • przygotowywać przewodnik edukacyjny dla pracowników, instytucji edukacji oraz pracodawców – Raport HR
 • Opracuje rekomendację rozwiązań/zmian mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach)
 • opracowywać rekomendacje dla sektora

 

 

Partner Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPM) swoją działalność rozpoczął w roku 2002 i jest jednym ze związków branżowych Konfederacji Lewiatan zrzeszającym średnich i dużych przedsiębiorców wywodzących się ze zdywersyfikowanych segmentów branży motoryzacyjnej w Polsce. Podmioty te reprezentują szerokie spektrum zagadnień branżowych oraz często zróżnicowane interesy, niemniej jednak łączy je wspólna idea Związku, którą jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora motoryzacyjnego, w tym wszelkich inicjatyw mających na celu wdrożenie dobrych praktyk zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw na europejskim i światowym rynku motoryzacyjnym. Związek bierze aktywny udział w pracy nad ustawami i prawem gospodarczym, tak, aby ułatwić działalność przedsiębiorcom. Opiniuje projekty ustaw, prowadzi badania, inicjuje zmiany gospodarcze, doradza w kluczowych dla branży kwestiach. Buduje silne relacje z prawodawcami i edukacją, reprezentując interesy branży motoryzacyjnej.

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w ramach projektu:

 • opracuje strategię działań informacyjnych i plan komunikacji Rady dla sektora, który skierowany będzie do instytucji edukacyjnych, rynku pracy w tym agencji zatrudnienia, PUP oraz partnerów społecznych
 • opracuje merytoryczne materiały edukacyjne dotyczące zapotrzebowania na kompetencje sektora i działań SR skierowany do instytucji edukacji/nauki, rynku pracy i partnerów społecznych
 • Zorganizuje branżową, ogólnopolską konferencję inaugurującą i upowszechniającą utworzenie Rady
 • Prowadzić będzie działania informacyjno-edukacyjne wynikające z opracowanej strategii
 • Przeprowadzi badania porównawcze z krajami UE w zakresie potrzeb kompetencyjnych w branży
 • Opracuje dobre praktyki i rekomendacje w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn