Monitorowanie potrzeb rynku pracy (Prognoza MEN)

Dostępne obecnie narzędzia monitorujące bilans bieżącej podaży i popytu na profesje odnoszą się do aktualnego stanu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, nie uwzględniając jednak przy tym trendów społecznych i gospodarczych, a w szczególności długofalowych strategii i planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju polskiej gospodarki.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy będzie określana corocznie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze obwieszczenia i będzie uwzględniała dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej oraz po zasięgnięciu opinii rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości[1], a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Jednym ze źródeł danych stanowiących podstawę do określenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyżej wymienionej prognozy będzie badanie Głównego Urzędu Statystycznego. Do przygotowania prognozy zostaną również wykorzystane dane systemu ubezpieczeń społecznych, wyniki monitorowania losów absolwentów szkół wyższych, wyniki badań rynku pracy zlecanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane z portali zatrudnieniowych oraz informacje pochodzące z krajowych i wojewódzkich strategii rozwoju. Prognoza wpłynie na trafność finansowania kształcenia zawodowego, a tym samym pozwoli zminimalizować skutki nieefektywnego finansowania zawodów nadwyżkowych.

Prognoza ta zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe[2] będzie również narzędziem wykorzystywanym m.in. przez wojewódzkie rady rynku pracy w realizacji zadań nałożonych ustawą o promocji zatrudnienia[3] polegających na opiniowaniu zasadności kształcenia w danym zawodzie. Będzie również stanowiła punkt odniesienia dla Samorządów Województw do corocznego określania[4] wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe wypłacana będzie refundacja pracodawcom wynagrodzeń młodocianych pracowników.

W oparciu o wyniki prognozy każdego roku nastąpi również podział środków części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na szkolnictwo branżowe, prognoza będzie bowiem kluczowym narzędziem w nowym sposobie finansowania kształcenia zawodowego.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy będzie ogłaszana corocznie do 1 lutego danego roku, natomiast w 2019 r. ze względu na stopniowe wdrażanie licznych zmian wynikających z nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłosi prognozę nie później niż do 31 marca.


[1]  ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158)

[2] Art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

[3] Ustawaz dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265)

[4] art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265)