Zawody szkolnictwa branżowego

Nowe rozporządzenie Minister Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Nowa struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego uwzględnia podział zawodów na branże. Zawody te przyporządkowano do branż uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych.

Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:

 1. branża audiowizualna (AUD),
 2. branża budowlana (BUD),
 3. branża ceramiczno-szklarska (CES),
 4. branża chemiczna (CHM),
 5. branża drzewno-meblarska (DRM),
 6. branża ekonomiczno-administracyjna (EKA),
 7. branża elektroenergetyczna (ELE),
 8. branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM),
 9. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK),
 10. branża górniczo-wiertnicza (GIW),
 11. branża handlowa (HAN),
 12. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT),
 13. branża leśna (LES),
 14. branża mechaniczna (MEC),
 15. branża mechaniki precyzyjnej (MEP),
 16. branża metalurgiczna (MTL),
 17. branża motoryzacyjna (MOT),
 18. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO),
 19. branża ogrodnicza (OGR),
 20. branża opieki zdrowotnej (MED),
 21. branża poligraficzna (PGF),
 22. branża pomocy społecznej (SPO),
 23. branża przemysłu mody (MOD),
 24. branża rolno-hodowlana (ROL),
 25. branża rybacka (RYB),
 26. branża spedycyjno-logistyczna (SPL),
 27. branża spożywcza (SPC),
 28. branża teleinformatyczna (INF),
 29. branża transportu drogowego (TDR),
 30. branża transportu kolejowego (TKO),
 31. branża transportu lotniczego (TLO),
 32. branża transportu wodnego (TWO).

Rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty – na podstawie wniosków właściwych ministrów.

Zgodnie z wnioskami właściwych ministrów do kształcenia w systemie oświaty wprowadzone zostają nowe zawody wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami:

 1. operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych
 2. technik programista
 3. pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 4. kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum). 

Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 1. zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych
 2. zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowydrukarz fleksograficzny
 3. zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa
 4. zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
 5. zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań
 6. zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień
 7. zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk
 8. zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy
 9. zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera
 10. zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich
 11. zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki
 12. zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich
 13. zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 14. zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego
 15. zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy
 16. zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich
 17. zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa
 18. zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego
 19. zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi.

Zmiany są konsekwencją pogłębionej analizy uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży.

W nazwie zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej dokonano korekty polegającej na zastąpieniu znaku „/” literą „i”, co nie powoduje konieczności nadania nowego symbolu cyfrowego zawodu.

Ponadto w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny:

 1. górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 2. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

Jednocześnie zawód technik rachunkowości zmienił typ szkoły ze szkoły policealnej na technikum.

UWAGA Wszystkie zawody oznaczone boldem należy traktować jako nowe zawody, tj. możliwość kształcenia w tych zawodach od roku szkolnego 2019/2020 wymaga uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy oraz nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla danego zawodu lub branży, do której zawód ten został przyporządkowany.

Rozporządzenie Minister Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

Blacharz samochodowy (III) 721306 BS1 MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (3)
Elektromechanik pojazdów samochodowych (III) 741203 BS1 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (3)
Lakiernik samochodowy (III) 713203 BS1 MOT.03. Diagnozowanie I naprawa powłok lakierniczych (3)
Mechanik motocyklowy (III) 723107 BS1 MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych (3)
Mechanik pojazdów samochodowych (III) 723103 BS1 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (3)
Technik pojazdów samochodowych (IV) 311513 BS2, T MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  (3)
albo MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (3) MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (4)