kwalifikacje

20/10/2021

Za chwilę rozpoczyna się druga część seminarium metodologicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału on – line pod linkiem: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZhYmMzODktZDMxZC00ZWQzLTg5OTktNmYyZDE5NzgzZDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211a68177-8397-46d2-9a44-509d4576766a%22%2c%22Oid%22%3a%220714d761-df12-4846-b3a5-4e60c503c7b2%22%7d> O godzinie 12:00 rozpoczniemy część dedykowaną kwalifikacjom dedykowanym motoryzacji i elektromobilności dostępnym w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. […]
22/09/2021

Kwalifikacje dla Motoryzacji i Elektromobilności

Dzisiejsze seminarium metodologiczne poświęcone kwalifikacjom dla MOTORYZACJI I ELEKTROMOBILNOŚCIna gruncie europejskim i polskim zaskoczyło nas pozytywnie wysoką frekwencją! Dziękujemy za zaangażowanie i obecność. Jeśli chcielibyście Państwo […]